นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล CCTV (CCTV Privacy Policy)

บริษัท ไลเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการที่ บริษัท ไลเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด (ซึ่งจะเรียกต่อไปว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าดูแลภายในและรอบสถานที่ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และ/หรือพื้นที่จัดกิจกรรม และ/หรือศูนย์บริการ และ/หรือสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง คนงาน ผู้มาเยือน ลูกค้า หรือบุคคลใดๆ ที่เข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ของเรา (เรียกรวมกันว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะใอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ทบทวน ลบ และปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม                                                                                                                                                                              เราเก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของคุณ รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงทรัพย์สิน เช่น ยานพาหนะของคุณ หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่เห็นได้จากวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ของเรา
 2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) โดยไม่ได้รับการได้รับการยินยอมจากคุณ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

   • เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เป็นเรื่องจำเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของคุณ

   • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (1) ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ รวมถึงทรัพย์สินของของคุณ อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ (2) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (4) เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คดีแรงงาน และ (5) เพื่อการกระทำการอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เราจะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้เราจะยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลดังกล่าว และ

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน เราถือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ เช่น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม

 • เราจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่าย

 • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานตลอด 24ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง

 1. บุคคลใดที่เราจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใด ยกเว้นบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บุคคลภายนอกที่เราคัดเลือกอย่างระมัดระวังทั้งปัจจุบันและอนาคต ผู้ได้รับสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า และ/หรือผู้ให้บริการซึ่งอาจอยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

  • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

   • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“MMTh) และบริษัทในเครือของ MMTh เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ MMTh และ บริษัทในเครือของ MMTh เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

   • หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรืออาญาหรือปกครอง

   • บุคคลภายนอก เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ รวมถึงทรัพย์สินของคุณ

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ

  • เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง MMTh และ บริษัทในเครือของ MMTh หรือผู้ให้บริการจากภายนอกที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพย์สินของคุณ การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

  • ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยกำหนด เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

 2. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

  • เราใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงองค์กร เทคนิค และบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทำลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และ การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ

  • เราจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเราเป็นครั้งคราวตามที่จำเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

 1. สิทธิทางกฎหมายของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

 • การเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนจะให้ข้อมูลตามที่คุณขอ

 • การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ

 • การคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ

 • การขอให้ระงับการใช้: คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี

 • การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ

 • การลบหรือทำลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 • การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

 1. รายละเอียดในการติดต่อเรา

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณตามที่ระบุด้านบน หรือถ้าคุณมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center)

ที่อยู่ : 605 พระรามที่สอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

รายละเอียดติดต่อ

 • 02-8960901-2
 • contact@liger.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ที่อยู่: 605 พระรามที่สอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

รายละเอียดติดต่อ:

  • 02-8960901-2
  • contact@liger.co.th

 

 

 

Liger (Thailand)Co. Ltd

CCTV PRIVACY POLICY

 

This CCTV Privacy Policy (“Policy”) is to inform you about Liger (Thailand)Co. Ltd

    (hereinafter referred to as “we”, “our” or “us”) use of closed-circuit television (CCTV) devices to monitor within or around our premise, building, other of our facilities and/or event areas and/or showroom and/or other areas relating to our business, in order to protect life, health and property. We collect personal data of all employees, directors, contractors, workers, visitors, customer or any individuals entering the monitored space within our buildings and facilities (collectively referred to as “you” or “your”) through the use of CCTV devices. This Policy provides information on our collection, use, disclosure, and/ or cross-border transfer of individually identifiable information (“Personal Data”) about you. 

 

We reserves the right to amend this Policy at any time, in its sole discretion, to modify, revise, delete and update this Policy. We will use reasonable endeavors to notify you in appropriate manner of any modification to the terms of this Policy.

 

 1. Personal Data collected  

We collect your stills and moving footages, images, and/or voice which may include your belonging e.g., vehicles, or other identifiable source of information as observable by the CCTV footages, when entering the monitored space in our buildings and facilities through the CCTV devices.

 

 1. Why we collect, use and/or disclose your Personal Data
 • We will not collect, use, disclose, transfer, and carry out any operation, including but not limited to recording, holding, adapting, altering, modifying, destroying, deleting, retrieving, combining, copying, transmitting, storing, extracting, amending, or adding, your Personal Data concerning you, for the purposes as listed below (“CCTV Monitoring Purposes”) without your consent, except for the following:

 

 • Vital interest: it is to prevent, protect and/or suppress a danger to a person’s life, body and health, such as to protect your health and personal safety, including your belongings;

 

 • Legitimate interest: it is in our legitimate interest: (1) to protect your health and personal safety, as well as your belongings, our buildings, facilities and assets from damage, disruption, vandalism, and other crime, (2) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary or grievance proceedings, (3) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint, (4) to assist in the establishment or defense of any litigation, including but not limited to employment proceedings, and (5) to carry out any other acts to achieve the CCTV Monitoring Purposes.

 

We will endeavor on the continuing basis to balance our legitimate interest and that of any relevant third parties, as the case maybe, and your fundamental rights and freedoms related to the protection of the Personal Data concerning you. We will also endeavor to identify any steps required to achieve the right balance as appropriate; and

 

 • Legal obligation: it is to comply with applicable legal obligation, cooperating with governmental authorities, governmental agency, and law enforcement authority, including but not limited to the laws regarding safety and environment in the workplace. We consider the use of the CCTV as a necessary measure to enable us to meet those obligations, such as to support law enforcement organizations in the deterrent, prevention, detection, and prosecution of crime.

 

 • We will install CCTV devices in plain sight.

 

 • Our CCTV devices are in operation 24 hours a day and 365 days a year, and will capture with/ without audio recordings.

 

 1. To whom we may disclose or transfer your Personal Data

 

 • We will keep your Personal Data confidential and will not disclose or transfer it except to our subsidiaries, affiliates, and other carefully selected third parties now or in the future, licensees, joint venture partners, and/or service providers, who may be located overseas, to achieve the CCTV Monitoring Purposes provided in this policy.

 

 • We may disclose your Personal Data in order to achieve the purposes set forth in this Policy. The parties to which we may disclose your Personal Data to includes, but is not limited to:

 

 • Mitsubishi Motors (Thailand) and its affiliated companies: We may disclose or transfer Personal Data concerning you to Mitsubishi Motors (Thailand) and its affiliated companies, as part of legitimate interest to achieve the CCTV Monitoring Purposes.

 

 • Governmental and/or regulatory organizations: We may disclose or transfer Personal Data concerning you to comply with legal obligations, or to support or assist law enforcement organizations with regard to the investigation and prosecution of civil or criminal or administrative proceedings.

 

 • Third-party: We may disclose or transfer Personal Data concerning you as our necessary steps to ensure our protection of your health and personal safety, and belongings.

 

 1. International transfers of your Personal Data

 

 • We may disclose or transfer your Personal Data as part of necessary steps to ensure the safety of your life, health, body and or your belonging, to Mitsubishi Motors (Thailand) and its affiliated companies or third party service providers that are outside of Thailand. Such disclosure or transfer may only be done by obtaining your consent, unless there are any other compelling legitimate grounds (e.g. to perform the contract terms between us and other persons for your benefit) as permitted by applicable laws.
 • If your Personal Data is transferred to destination countries where the standard of protection available is not sufficient under the applicable laws on data protection in Thailand, we will take steps necessary to protect the Personal Data transferred to other persons internationally to reach the same level of protection as we provide with respect to your Personal Data, and in compliance with the applicable laws on data protection which is in effect at that time

 

 1. Security

 

 • We use reasonable organizational, technical, and administrative security measures to protect Personal Data concerning you from accidental, unlawful, or unauthorized destruction, loss, access, use, alteration, or disclosure.

 

 • We will from time to time review and update our security measures as necessary or upon development of the concerning technology to ensure effective and appropriate security measures, and in line with minimum legal requirements as prescribed by the relevant governmental organizations.

 

 1. How long do we keep your Personal Data

 

We will only retain your Personal Data for as long as reasonably necessary to fulfil our duties to achieve the CCTV Monitoring Purposes prescribed in this Policy. If a judicial or disciplinary action is initiated, your Personal Data may be stored until the end of such action, including any potential period for appeal, and will then be deleted or archived as permitted by applicable laws.

 

 1. Your rights as a data subject

 

Under some circumstances, we may require you to prove your identity before complying with data subject exercise of rights, for your own privacy and security.

Subject to Applicable Laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:

 • Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are collecting, using and disclosing about you. For your own privacy and security, we may require you to prove your identity before providing the requested information to you.
 • Rectification: You may have the right to request for rectification of the incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-date Personal Data that we collect, use, store, disclose and/or cross-border transfer.
 • Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are processing such data on the basis of your consent or to perform a contract with you.
 • Objection: You may have the right to object to certain collection, use and disclosure of your Personal Data.
 • Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain circumstances.
 • Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using and disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent.
 • Deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data that we collect, use and disclose about you, except we are not obligated to do so if we need to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or defend legal claims.
 • Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe our collection, use and disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant with applicable data protection law.
 1. Our Contact Details

If you wish to exercise your rights above, or if you have any queries, comments and/or questions about your Personal Data under this Policy, please contact us at:

 • Our Call Center
 • Address: 605 Rama2 Road, Bangmod,Jomthong,Bangkok 10150
 • Contact Details
  • Phone number: 02-8960901-2
  • Email address: contact@liger.co.th

 

 • Data Protection Officer (DPO)

Address  : 605 Rama2 Road ,Bangmod,Jomthong,Bangkok 10150

Contact Details